ગુજરાતી ભજનો
Gujarati Bhajans

 

Here are some Gujarati bhajans we have heard and sang since childhood in our home.

ચાલો જઈએ બોડાણા ને ગામ
મારા રંગીલા રણછોડ
જયારે દૂર દૂર થી દેખાય
ક્યાં હશે છુપાઇ ક્યાં?
મારી નાડ તમારે હાથ
પ્રભુ મારી નૈયાને પાર ઉતારો
ઉપકાર તમારા ભારે રે
પ્રભુ તારા ચરણોમાં અમને તું લેજે
દામોદર દુ:ખડાં કાપો રે
મારા રામે દીધો છે રૂડો રોટલો
હંસલા હાલો ને હવે
દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મોરી, અખિયાં પ્યાસી રે
સ્ત્રી શક્તિ a poem

 

આત્મવષટટ - આદી શંકરાચાર્ય

 

 

Return to the Pada index

Return to main courtyard of the Haveli