જયારે દૂર દૂર થી દેખાય

 

જયારે, દૂર દૂર થી દેખાય, રણછોડ ધજા ધોળી તારી
મારે, હૈયે  હરખ ન માય, રણછોડ ધજા ધોળી તારી (૨)

માધવ તારું મંદિર મોટું, શોભે ગોમતી ઘાટે, (શોભે ગોમતી ઘાટે)
સજ્જ થઇ ને સેવક આવે, ધજા ચડાવા માટે, (ધજા ચડાવા માટે)
જયારે, દૂર દૂર થી દેખાય, રણછોડ ધજા ધોળી તારી...............(૧)

એક ડગ ભરતા દસ ડગ આવે, શામળિયો સરકાર, (શામળિયો સરકાર)
ભીડ પડે ત્યારે ભોળો થતો, વાર ન કરે લગાર, (વાર ન કરે લગાર)
જયારે, દૂર દૂર થી દેખાય, રણછોડ ધજા ધોળી તારી...............(૨)

કીડી ને તું કણ દેનારો, હાથી ને દે હારો, (હાથી ને દે હારો)
ઝાડ પાનની ટોચે રહીને, પાણી નો પાનારો, (પાણી નો પાનારો)
જયારે, દૂર દૂર થી દેખાય, રણછોડ ધજા ધોળી તારી...............(૩)

જયારે દૂર દૂર થી દેખાય, રણછોડ ધજા ધોળી તારી
મારે, હૈયે  હરખ ન માય, રણછોડ ધજા ધોળી તારી (૨)

 

Kindly written up on the net by Sujal Shah

Visit pages on Dakor and Ranchodji.  Also see videos of Ranchodraiji's kesar-snan and various artis through the day

 

Return to the Bhajan index

Return to main courtyard of the Haveli