મારા રંગીલા રણછોડ

 

મારા રંગીલા રણછોડ, રંગ તારો લાગ્યો અમને,
કે રંગ તારો લા...ગ્યો અમને.
હે ... ડાકોરના ઠાકોર, તમે મારા ચિતડા કેરા ચોર,
રંગ તારો લાગ્યો અમને, કે રંગ તારો લા...ગ્યો અમને.

શ્યામ વદન મુખ મુરલી શોભે, નયનો છે અણિયાળા,
પીળા પીત્તામ્બર જરકશી જામા................
મુખડા જોયા તમારા રે, મુખડા જોયા તમારા,
હું તો ઝૂક્યો ચરણ ની માય, વાલીડા મને રાખો ચરણની માય,
રંગ તારો લાગ્યો અમને કે રંગ તારો લા...ગ્યો અમને .........(૧)

રંગીલા તારો રંગ જ એવો, મનને મારા સતાવે,
કામ ધંધે મારું ચિત્ત નવ ચોટે ................
પલ પલ યાદ સતાવે રે, પલ પલ યાદ સતાવે,
હું તો ભૂલી ગયો રે સહું ભાન, વાલીડા મને રહે ન સુધ કે સાન,
રંગ તારો લાગ્યો અમને કે રંગ તારો લા...ગ્યો અમને .........(૨)

રંગીલા તમે દર્શન દેવા, વેગે વહેલા આવો,
બાળ તારાને તુજ વીણ વ્હાલા................
કોઈ નો નથી સહારો રે, કોઈ નો નથી સહારો,
હવે બીજી નથી રે કોઈ આશ , વાલીડા મને રાખો ચરણ ની પાસ,
રંગ તારો લાગ્યો અમને કે રંગ તારો લા...ગ્યો અમને .........(૩)

મારા રંગીલા રણછોડ, રંગ તારો લાગ્યો અમને,
કે રંગ તારો લા...ગ્યો અમને.
હે ... ડાકોરના ઠાકોર, તમે મારા ચિતડા કેરા ચોર,
રંગ તારો લાગ્યો અમને, કે રંગ તારો લા...ગ્યો અમને.

 

Kindly written up on the net by Sujal Shah

Visit pages on Dakor and Ranchodji.  Also see videos of Ranchodraiji's kesar-snan and various artis through the day

 

Return to the Bhajan index

Return to main courtyard of the Haveli