મારી નાડ તમારે હાથ

 

મારી, નાડ તમારે હાથ, હરિ સંભાળજો...રે..
મુજ ને પોતાનો જાણી ને, પ્રભુ પદ પાળજો...રે...
મારી નાડ તમારે હાથ

પથ્યા પથ્ય, નથી સમજાતું,
દુ:ખ સદૈવ રહે ઉભરાતું,
મને હશે શું થાતું નાથ..... નિહાળજો...રે...
મારી નાડ તમારે હાથ.....(૧)

અનાદી આપ, વૈધ્ય છો સાચા,
કોઈ ઉપાય વિષે નહી કાચા,
દિવસ રહ્યા છે ટાંચા, વેળા  વાળજો...રે...
મારી નાડ તમારે હાથ.....(૨)

વિશ્વેશ્વર, શું અધિક વિચારો,
બાજી હાથ છતાં કાં હારો,
મહા મૂઝારો મારો નટવર ટાળજો...રે...
મારી નાડ તમારે હાથ.....(૩)

કેશવ હરિ, મારું શું થાશે?
ઘાણ વળ્યો શું ગઢ ઘહેરાશે,
લાજ તમારી જાશે, ભૂધર ભાળજો...રે...
મારી નાડ તમારે હાથ.....(૪)

મારી, નાડ તમારે હાથ, હરિ સંભાળજો...રે..
મુજ ને પોતાનો જાણી ને, પ્રભુ પદ પાળજો...રે...
મારી નાડ તમારે હાથ

 

Kindly written up on the net by Sujal Shah

 

Return to the Bhajan index

Return to main courtyard of the Haveli