આત્મવષટ

આદી શંકરાચાર્યમનો બુદ્ધિહંકાર ચિત્તાની નાહમ, ન ચ શ્રોત જિહવે, ન ચ ધ્રાણ નેત્રે
ન ચ વ્યોમ ભૂમિર્ન તેજો ન વાયુ: ચિદાનંદ રૂપ: શિવોહમ શિવોહમ ..... (૧)

ન ચ પ્રાણ સંગ્યો , ન વૈ પંચ વાયુ, ન વા સપ્ત ધાતુર્ન વા પંચકોશ
ન વાક પાણી પાદૌ ન ચોપસ્થ પાયુ: ચિદાનંદ રૂપ: શિવોહમ શિવોહમ ..... (૨)

ન મે દ્વેષ રાગો, ન મે લોભ મોહો, મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્ય ભાવ
ન ધર્મો ન ચાર્થો, ન કામો ન મોક્ષ: ચિદાનંદ રૂપ: શિવોહમ શિવોહમ ..... (૩)

ન પુણ્યમ ન પાપં, ન સૌખ્યમ ન દુ:ખં, ન મંત્રો ન તીર્થો ન વેદા ન યજ્ઞો
અહં ભોજનમ નૈવ ભોજ્યમ ન ભોક્તા: ચિદાનંદ રૂપ: શિવોહમ શિવોહમ ..... (૪)

ન મે મૃત્યુ શંકા ન મે જતી ભેદ, પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ
ન બંધુ ર્ન મિત્રમ ગુરુ નૈવ શિષ્ય: ચિદાનંદ રૂપ: શિવોહમ શિવોહમ ..... (૫)

અહં નીર્વિકલ્પો, નિરાકાર રૂપો, વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણામ
સદામે સમત્વ્મ ન મુક્તિ ર્ન બંધ: ચિદાનંદ રૂપ: શિવોહમ શિવોહમ ..... (૬)

ધૂન

શિવોહમ ! શિવોહમ ! સત્ચિદાનંદોહમ
શિવોહમ ! શિવોહમ ! સત્ચિદાનંદોહમ
શિવોહમ ! શિવોહમ ! સત્ચિદાનંદોહમ
શિવોહમ ! શિવોહમ ! સત્ચિદાનંદોહમ
શિવોહમ ! શિવોહમ ! સત્ચિદાનંદોહમ
સત્ચિદા નંદોહમ ! સત્ચિદાનંદોહમ ! સત્ચિદાનંદોહમ!

 

Kindly written up on the net by Sujal Shah

 

Return to the Bhajan index

Return to main courtyard of the Haveli