Shri Sarvotam Stotram

Transliteration only

 

1. Prakurta dharmaana shreyam prakurt nikhil dharm roopmiti
Nigam prati pandhyam tachund saakruti staumi

2. Kalikaal tamashchan dhrasti tavadi dhushampi
Sampratya vishyastasya mahatma yan samabhud bhuvi

3. Dayaya nij mahatmayam karishyan prakurt Hari
Vadya yada tada syasyan pradurbhutam chaakara hi

4. Tadhukatmapi durbodhan subodhan sayadhyata tatha
Tannamaash tottar shatan pravshyamkhilad hat.

5. Rishiragni kumarstu naamna chando jagatyasu
Shri Krishnasyam Devta cha, bijan karurik Prabhu.

6. Viniyogo bhaktiyog pratibandh vinashane
Krishnadhara mrataswad sidhiratra na sanshey

7. Anand Parmanand Shri Krishna swayam krapanidhi
Devodwarprayatnatma smrutimatrar ti nashan

8. Shri Bhagvad guddaarth prakashan parayaan
Saakaarbrahmavaadekstapko vedparag

9. Mayavad niraakarta sarva vadiniraaskruta
Bhaktimargabaj maartand strishudradudratishum

10. Angikrutyev Gopishvallabhikrutmanav
Angikruto samaryado mahakarruriko vibhu

11. Adaydhan dhaksh shrach mahodaarcharitravaan
Prakurtanukrutit vyaj mohitasurmanush

12. Vaishvanro Vallabhbhay sadrupohitkrutastaama
Janshikshakrutteh Krishna bhakti krannikhileshtadha

13. Sarvalakhshasampan Shri Krishna gyan-do Guru
Svanan datundil Padmadalaayat vilochana

14. Kripadrag vrashti sanharst daasdaasipriya pati
Roshdak paat sanploosht bhaktdweeta bhaktsevit

15. Sukhsevyo duraradhyo dhurlabbhandhri saroruha
Ugrapratapo vaaksidu puritashesh sevak

16. Shri Bhagvatpiyush samudramathansham
Tatsaarbhutraas stri bhavpuritvigraha

17. Saananidhya matra dat shriKrishnaprema vimukh teed
Raaslile kataatparia krupye tat kathaprad

18. Varihanubhave kaart sarva tayago padeshaka
Bhaktyacharo padeshta cha karmamargpravartak

19. Yagado bhaktimargek saadhan tavopdeshak
Purnanand purakaamo vaak patir vibudeshravar

20. Krishnanaam sahastrasya vaakta bhaktparayan
Bhaktyacharop deshaart na na vaak nirupak

21. Swarthojjitaakhilpran priyastadrushveshteed
Swadasarthkrutashesh saadhan sarvashaktidruka

22. Bhuvi bhaktipracharakkrute Svanveykrute pitah
Savvansheystapitaasheshsavmahatmeya samyapah

23. Pativratapati paarlaukikehidhaankrute
Nigudherdheyo nenyabhakteshu gyapitasheya

24. Upasnadimargatimughadmohnivarak
Bhaktimarge sarvamargveylakshaadyaanobutikrute

25. Prathaksharanmargopdeshta ShriKrishnahardvita
Prtishannikunj-jastlilarassupurit

26. Tatkaathashipathchitasatdhvismrataanyo vrajpriya
Priyavrajstiti pushtililakarta raha priya

27. Bhaktechapurak Sarvaagyaatlilotimohan
Sarvaasakto bhaktmaatraskut patitpavan

28. Savyashogaansanharshthardeyyanmbhojvishtar
Yash piyushlahriplavitaanyaras par

29. Lilamratrasaardhrardhrikrutakhil sharirbruteh
Govardhanstitatyutsaahsatlilaprempurit

30. Yaagyabhokta yaagyakarta chaturvargvisharad
Satyapratigyastrigudatito nayvisharad

31. Savkirtivardansatatva sutrabhashyapradarshak
Mayavaad dhakya tulagni brahmavaadnirupak

32. Aprakurta khilakalpa bhushit sahajasmeet
Trilokibhushan bhumibhagyan sahajsunder

33. Asheshbhaktsanpratarya charanbij rajodhan
Ityanandnide proktan naamna mashtotaran shatam

34. Shradavishudbhudirya Pathatyanudinan jun
attadekamna sidhimuktaan prapnotysanshayam

35. Tadprapto Vratha Mokshasatdapto Tadagataarthta
Ataha Sarvotam Stotran japyan Krishnarasaarthibi

 

Iti Shri madganikumarProktan Shri Sarvotam Stotran Shri Krishna Sampan

 

This was kindly sent in by Dilipbhai Bhatia of Bharain - [email protected]

 

 

Return to Grantha Index.

Return to the main courtyard of the Haveli

 

[email protected]