41 Padas of

Shri Yamunaji

 

1.   Priyasang rangbari kari kalole, sabanko sukhden, piyasadakkarat sen, chit me tub parat chain, jab hi bole,  (repeat Priyasang).
      Atihi vikhiyaat, sab baat inke haat, naam lat krupakare atole, daraskari paraskari dhyaan hiya mein darey, sada brijnath in sadak dole.
      Atihi sukhkaran, dukh saban ke haran, ahee lino paran de jhakole aisi yamune jaan tum karo gungaan, rasik priyatam paye nag amole.

 

2.      Shyam sukhdham jahan naam inke, nishdhin pranpati aye hiya mein base, johi gaawhe sujus bhagya tinke.
Yehi jag mein saar, kahat barambaar, saban ke aadhar dhan nirdhan ke lat shriyamune naam, det abhay pad dhan, rasik pritam priya basju inke.

 

3.      Kahat shrutisaar nirdhar karike, in bina kaun aisi kare he sakhi, harat dukh dundh sukhkand barkhe.
Brahmasambandh jab hot ya jeev ko, tabhi inki buja baam farke, dorikari shorkar jaaye piyaso kahe, atihi anand manmeinju harke.
Naam nirmol nag le koho na sake, bhakt rakhat hiya haar karike,
Rasik Pritamjuki jot japar kripa, sohi ShriYamunaji ko rup parkhe.

 

4.      Neinbar dekh aab banu tanya keli Piyaso kare bramar tabhi pare, shramjal bharat anand manya.
Chalat tedi hoy let Piyako mohi, in bina rahat nahin ek chinya,
Rasik Pritam raas karat ShriYamuna paas, mano nirdhan ki he ju dhanya.

 

5.      Shyamsang Shyam bahe Shri Yamune surat shram bindute sindusi bahachali, mano aatur ali rahi na bavne.
Koti kaamhi varo, rup nein niharo, Lal Giridharan sang karat ramne,
harki Govind Prabhu nirkhi inki aur, mano navdhulhanni  aayi gavne.

 

6.      Shri Yamunasi naahi koi aur dhata  jo inkisharan jaat hain dorike, tahiko tihi chin kar sanatha.
Yehi gun ghan raskhan rasna ek, sahastra rasna  kiyon a dehi Vidhata,
Govind Prabhu tan man dhan varne, sabhiko jivan  inhike ju haata.

 

7.      Shri Yamuna jas jagat mein joi gaave,  taake aadheen  bahe rahat he Pranpati, nein auroben mein ras ju chave.
Ved puran ki baat ye agam he premko bhedh koi na paveh,
kahat Govind Shri Yamune ki ja par kripa, sohi Shri Vallabh kul sharan aave.

 

8.      Charanpankaj renu Shri Yamune ju deni kalyug jeev udharan karan, katat paap ab dhar peni.
Pranpati pransut aaye bhaktan heet, sakalsukhki tum ho ju shreni,
Govind Prabhu bina rahat nahin ek chinu, atihi aatur chanchal ju nayni.

 

9.      Dhayke jaaye jo ShriYamuna teere taaki mahima ab kahanlag varniye, jaaye parsat adak prem neere.
Nish dina keli karat Manmohan Piyasadak bhaktanki hain ju bhire,
Chitswami Giridharan ShriVithal, in bina nek nahin dharat dhire.

 

10.  Ja mukhte ShriYamuna yeh naame aawhe taapar kripa karat Shri Vallabh Prabhu, sohi ShriYamunaji ko bhedh pawhe.
Tan man dhan sab Lal Giridharan ko, deke charan chit lawhe,
Chitswami Giridharan Shri Vithal, nein  prakat lila Dhikhave.

 

11.  Dhanya ShriYamune nidhi dhenhaari, karat gunghaan agyaan adh dur kari, jaye milvat Priya Pranpyari, 
Jin koi sandeh karo baat chit mein dharo, Pushtipat anusro sukh jo kaari, prem ke punj mein raasras kunj mein, taahi rakhat rasradakh bhaari.
ShriYamune auro Pranpati pran auro pransut, chahunjan jeev par daya vichari,
Chitswami Giridharan Shri Vithal, preetke liye aab sadak dhari.

 

12.  Gun apaar mukh ek kahanlo kahiye tajo sadhan bhajo naam ShriYamunaji ko LalGiridharanvar tabhi peye.
Param Puneet  pritike riti saab janike dhran kar charan kamal ju grahiye,
Chitswami Giridharan Shri Vithal, aisi nidhi chaad ab kahan ju jaaye.

 

13.  Chitmein ShriYamuna nishdhin jo rakho bhakt ke vash kripa karat hain sarvada, aiso ShriYamunaji ko hainju saakho.
Ja mukhte ShriYamune yeh naam aawhe, sadak kije ab jaye taake,
Chaturbujdas ab kahat hain sabanso, taate ShriYamune-Yamune ju chakho.

 

14.  Pranpati viharat Shri Yamuna kule lubdh makarand ke bhramar jiyo bas baye, dekhi ravi uday mano kamal fule.
Karat gunjaar  murli ju le Savaro, sunat Brijvadu tan sudi tan sudhi ju bhule,
Chaturbujdas ShriYamune premsindumein, LalGiridharanvar ab harki jule.

 

15.  Barambaar Shri Yamune gun ghaan kije. Yehi rasnate bhajo naam ras amrit, bhagya jaake hain sohiju pije.
Bhanutnaya daya atihi karunamaya, inki kar aas ab sadahi jije,
Chaturbhujdas kahe sohi piya paas rahe, joi ShriYamunaji ke ras ju bhije.

 

16.  Het kari det ShriYamune vas kunje.
Jahan nis vasar rasmein rasikvar, kahan lo barniye prem punje.
Thakit sarita neer, thakit Brij badu bhir, koi na dharat dhir murli sunije,
Chaturbhujdas Yamune pankaj jani, madhupki ki nai chit lai gunje.

 

17.  Bhakt par kari kripa ShriYamune aisi.
Chaadh nij dham vishram bhutal kiyo prakat lila dhikai ju taisi.
Param Parmart karat hain sabhanko, det adbhutrup aap jaisi,
Nanddas yo jaani dhadkari charan gahe, ek rasna kaha kaho visheshi.

 

18.  Neh karan ShriYamune pratham aayi.
Bhakt kechit ki vrati sab jaan ke, tahate atihi aathurju dhai.
Jaake man jaisi icha hati tahiki, taisi hi aaye sadh ju pujai,
Nanddas Prabhu ta par rijhi rahe, joi Shriyamuneji ko jas ju gai.

 

19.  Taate ShriYamune Yamune ju gaavo.
Shesh shahastra mukh nishdhin gaavat, paar nahin paavat taahi paavo.
Sakal sukh dhen haar taate karo uchaar, kahat ho barambaar jeen bhulavo,
Nanddas ki aas Shri Yamune puran kari, taate dhari dhari chit laavo.

 

20.  Bhagya sobhagya ShriYamune ju dehi.
Baat laukik tajo pushti Yamune bhajo, Lal Giridharan var tav milai.
Bhagvaddiye sang kar baat inki lahe, sada saanidhiye rahe keli mei.
Nanddas japar kripa Shri Vallabh kare, taake ShriYamune sada bas ju hei.

 

21.  Naam mahima aiso jo jaano.
Maryadadhik kahe laukik sukh lahe pushti ko pushtipath nishchay ju mano.
Swati jal bund jab parathe jahi mein, taahi mein hot teso ju vaano,
ShriYamune kripasindhu jaani, swati jal bahu maani, sur gud pur kahanlo bakhano.

 

22.  Bhakt ko sugam ShriYamune agam aure.

Prathi nahat ad jaat taake sakal, jam hu rahat taahi haat jore.
Anubhavi bina anubhav kahan jaanhi, jaaki piya nahin chit chore,
prem ke sindhu ko maram jaanyo nahin, sur kahe kahan bhayo deh bore.

 

23.  Falfalit hoy falrup jaane.
Dekhihu na suni taahiki aapuni, kahu ki baat kohu kaise ju maane.
Taahi ke haat nirmol nag dijiye, johi neeke kari parkhi jaane sur kahe kurte dur basiyo sada, ShriYamunaji ko naam leeje ju chaane.

 

24.  ShriYamunepati das ke chin nyaare.
Bhagvadi ko bhagvad sang mili rahat hai, Jaake hiya basat pran pyaare.
Gud ShriYamune baat sohi aab jaanihi, jaake manmohan neintaare,
sur sukh saar nirdhaar ve paavhi, jaake hoy ShriVallabh kripare.

 

25.  ShriYamune raskhaan ko shish naao, aisi mahima jaan bhakhtko sukhdaan, joi maango soi ju paao.
Patit paavan karan naam lino taran dhad kar gahi charan kahu a jaao,
Kumbhandas LalGiridharan mukh nirkhat, yehi chaahat nahi palak laao.

 

26.  ShriYamune agnit guun ginay a jaai.
ShriYamune that renu te hot he navin tanu, inke sukh dhen ki kahan karo badai.
Bhakt maangat joi dhet tihi chinu, so aisi ko kare prad nibhai,
Kumbhandas LalGiridharan mukh nirkhit, kaho kaise kari man agai.

 

27.  ShriYamune par tan man dhan pran vaaro.
Jaaki kirti vishad kaun aab kahi sake, taahi neinte na nekh taaro.
Charan kamal inke ju chintat raho, nishdhin naam mukhte uchaaro.
Kumbhandas kahe LalGirisharan mukh, inki kripa bhaiy  taab niharo.

 

28.  Bhakt ki icha puran ShriYamune ju karta.
Bhina maange hu dhet kahan lo kaho het, jaise kahu ko kohu hoy dharta.
ShriYamuna puleen raas Brij badu liye paas, mandh mandh haaskar manju harta,
Kumbhandas LalGiridharan  mukh nirkhit, yehi jiye lekhat ShriYamune ju bharta.

 

29.  Raas rassagar ShriYamune ju jaani.
Bahat dhara tan pratichin nutan, rakhat apne urmanju thani.
Bhakt ko sahe baar, dhet ju pranaadhar, atihi bolat madhur madhur baani.
Shri Vithal Giridharanvar bas kiye, kaun pe jaat mahima bakhani.

 

30.  Bhakt pratipaal janjaal taare.
Apne ras rang mein sang rakhat sada, sarvada joi ShriYamune naam uchaare.
Inki kripa aab kahan lag varniye, jaise rakhat janani putra vaare,
Shri Vithal Giridharan sadhak viharat, bhakt ko ek chin na bisare.

 

31.  Kaun pe jaat ShriYamune jo barni.
Sabhi ko man mohat mohan, so Piya ko man hai ju harni.
In bina ek chan rahat nahi jeevan dhan, brujchand man anand karni,
Shri Vithal Giridharan sang aay, bhaktke het avtaar dharni.

 

32.  ShriYamune ke naam le soi suhaagi.
Inke svarup ko sada chintan karat, kal na parat jaye leha laagi.
Pushtimarg maram atihi durlab karam, chhaad sagre param prempaagi,
ShriVithal Giridharan aisi nidhi, bhaktko det hain  bina maangi.

 

33.  ShriYamuna ke naam aab dhur bhaaje.
Jinke guun sunko LalGiridharnpiye, aaye sanmukh taake biraje.
Tihichinu kaaj taake sagre sare, jayeke milat Brag badhu samaje,
Krishnadasni kahe taahi aab kaun dhar, jaake upar ShriYamunesi gaaje.

 

34.  ShirYamunajiko naame tehi ju lehey,
jaaki lagan laagi Nandlalso, sarvasav deke nikat rahe he.
Jinhi sugam jaani baat manmeinju maani, bina pahichani kaiseju peye,
Krishnadasni kahe ShriYamune naam naoka, bhakt bavsindhute yo hi tariye.

 

35.  ShriYamune tumsi ek ho jo tumhi.
Kari kripa daras nisvasar dijiye, tihare guungaan ko rahe uddhyam hi.
Tihare payete sakal nidhi paavhi, charan kamal chit bramar bram hi,
Krishnadasni kahe kaun yeh tap kiyo, tihare ding rahat hain lata dhrumhi.

 

36.  Aisi kripa kijiye lijiye naam.
Shri Yamune jag vandini guun a jaat kahu gini. Jinke aisi dhani SundarShyam.
Dhet sanyog ras aise piyu heju bas, sunat tiharo sujas pure sab kaam.
Krishnadasni kahe bhakt hitkarne ShriYamune  ekchin nahin kare vishram.

 

37.  ShriYamune ke saath aab firat hey Nath.
Bhakt ke manke manorath puran karat, kahalo kahiye inke ju gaath.
Vividh shingaar abhushan pehere, ang ang shobha barni na jaat,
daas Parmanand paaye aab brujchand  rakhe apne sharan bahe ju jaat.

 

38.  ShriYamune ki aas aab karat hey das.
Man karam bachan kar jorike maangat nishdina rakhiye apneju paas.
Jahan Piye Rasikvar Rasikni Radhika, dhou jan sangmili karat hain raas,
Daas Paramanand paye aab brujchand, dekho sirane nein mandhaass.

 

39.  Shriyamune piyeko bas tum jo kine.
Premke fandke grahiju raakhe nikat, aise nirmol nag mol leene.
Tum jo pathavat tahan aab dhaavat sada, tihare rasrang mein rahat bhine,
Das Paramanand paye aab brujchand, param udhar ShriYamune ju daan dine.

 

40.  ShriYamune shukhkarni Pranpati ke.
Jine bulijaat piye tine sudi kardhet, kahalo kahiye inke ju hit ke.
Piyasang gaan kare umaangi jo ras bare, dhet taari kar let jhatke.
Das Paramanand paye aab brujchand, yehi janat sab premgati ke.

 

41.  Sharan pratipaal Gopal rati vardhini.
Dhet pati panth Priya kanth sanmukh karath, atul karunamayi Nath ang ardhini.
Dhin jan jaan raspunj kunjeshwari ramath rasraas Piye sang nis sardani,
bhakti dhayak sakal bhavsindhu taarini karath vidvans jan akhil  adh mardini.
Rahat nandsunu tat nikat nis dhin sada, Gop Gopi  ramath ramath madhya ras kandni,
Krishna taan varn, guun dharam ShriKrishnake Krishnalilamayi Krishna sukh kandini.
Padamaja paye tu, sanghi murripo, sakal saamtharya baee paap ki khandni,
kripa ras pur Vaikunth pad ki seedi, jagat vikhiyat  shiv shesh shir mandni. |
Paryopad kamal tar aur sab chhaad ke, dekh dug kar daya haasyamukh mandini,
Ubay kar jor Krishnadas vinti kare, karo aab kripa Kalind giri Nandni.
Ubay kar jor Krishnadas vinti kare, karo aab kripa Kalind giri Nandini.
Ubay karo jor Krishnadas vinti kare, karo aab kripa Kalind giri  Nandini.

 

 

SHRI YAMUNA MAIYYA KI JAI

 

 

Kindly sent in by
[email protected]

  Return to the Pada index

Return to the Main courtyard