Shri Yamunastakam

 

 Shri Yamunaji is one of the four main "sakhis" of the Lord Shri Krshna. Shri Vallabhacharyaji states that it is through her grace (pushti) that a soul finds his way (marg) into the Lord's presence. Hence, the ever benevolent goddess Yamunaji is worshipped with great zeal by the followers of Pushti Marg.

   

Namami Yamunamahum, sakalesiddhihetum muda,

Muraripadapankaja, sfuradamandarenutkatam,

Tatashtanavakanana, prakatamodapushpanbuna,

Surasurasupujeeta, smarapituh shriyam bibhratim. (1)

 

Kalindagirimastake, patadamanda purojvala,

Vilasagamanollasat, prakata gandashailonnata,

Saghoshagatidantura, samadhiruddhadolottama,

Muknda rativardhani, jayati padmabandhoh suta. (2)

 

Bhuvambhuvanapavani, madhigatamanikasvanaih

Priyabhiriva savetam, shukamayarahansadhibhih,

Trangabhujakankana, prakatamuktikavaluka,

Nitambatatasundari, namata Krshnaturyapriyam. (3)

 

Anantagunabhushitae, ShivaViranchidevastutae,

Ghanaghananibha saada, Dhruva Parasharabhistedai,

Vishudha Mathura tatai, sakalegopagopivrutai,

Krupajaledhisaushritai, mama manhah sukham bhavaya. (4)

 

Yaya charanapadmaja, Muraripooh priyambhavuka,

Samagamanatobhavat, sakalasidhida sevitam,

Taya sadrashatamiyat, kamalaja sepatniva yat,

Haripriyakalindaya, manasi mae sada sthiyatam. (5)

 

Namostu Yamuna sada, tava charitramatyadbhutam,

Na jatu Yamayatana, bhavati tae payahpanatah,

Yamopi bhaginisutan, kathamu hanti dushtanapi,

Priyo bhavati sevanat, tava hareryatha gopikah. (6)

 

Mamastu tava sannidho, tanunavatvamettavata,

Na durlabhatama rati, Muraripoo Mukundapriyae,

Atoostu tava lalana, suradhuni param sangamat,

Tavaiva bhuvi kirtita, natu kadapi pushtisthitih. (7)

 

Stutim tava karoti kha, kamalajasepatni priyae,

Hareryadanusevaya, bhavati sokhyamamokshatah,

Eeyam tava kathadhika, sakalegopikasangamah,

Smarashramajalanubhih, sakalegatrajaih sangamah. (8)

 

Tavashtakamidam muda, pathati surasutae sada,

Samastaduritakshayo, bhavati vai Mukundae ratih,

Taya sakalesiddhayoo, Murarupushya santushyati,

Svabhavavijiyo bhavet, vadati Vallabhah Shrihareh. (9)

 

Eete ShrimadVallabhacharyavirachitam, ShriYamunasttakastoram sampurnaam.

 

Click here for translation

Click here to hear the stotra

 

Return to the Granth Index

Return to the central courtyard of the Haveli

 

 

[email protected]

 

1